Co nowego w WCAG 2.1 - 17 nowych kryteriów sukcesu

Standardy dostępności stron internetowych są ustanawiane przez międzynarodowe Konsorcjum WWW (w skrócie W3C). W ramach Inicjatywy na Rzecz Dostępności Sieci (WAI) Konsorcjum zdefiniowało Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), co można przetłumaczyć na język polski jako Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych.

Pierwsza wersja wytycznych została ogłoszona w roku 1999. Prace nad wersją WCAG 2.0 zakończyły się w 2008 roku, a w czerwcu 2018 roku ogłoszono wersję WCAG 2.1.

Czym jest WCAG 2.1

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych WCAG 2.1 definiują, w jaki sposób zwiększyć dostępność treści internetowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność obejmuje szeroki zakres niepełnosprawności, w tym niepełnosprawność wzrokową, słuchową, fizyczną, mowy, poznawczą, językową, naukową i neurologiczną. Chociaż wytyczne te obejmują bardzo szeroki zakres zagadnień, nie są w stanie zaspokoić potrzeb osób ze wszystkimi typami, stopniami i kombinacjami niepełnosprawności. Wytyczne WCAG zwiększają użyteczność treści internetowych dla osób starszych o zmieniających się umiejętnościach z powodu starzenia się.

W wersji WCAG 2.1 uzupełniono luki, jakie powstały przez 10 lat od wydania wersji 2.0. Skoncentrowano się na poprawie obsługi urządzeń mobilnych, poprawie dostępności dla osób słabiej widzących oraz z zaburzeniami poznawczymi.

Kompatybilność wsteczna WCAG 2.1

WCAG 2.1 jest wstecznie kompatybilne z WCAG 2.0. Oznacza to, że WCAG 2.1 zawiera wszystkie wytyczne i kryteria z WCAG 2.0. Jeśli strona internetowa jest zgodna z WCAG 2.1, to automatycznie jest również zgodna z WCAG 2.0.

17 nowych kryteriów:

 • 5 dla pierwszego poziomu zgodności (A),
 • 7 dla drugiego poziomu zgodności (AA),
 • 5 trzeciego poziomu zgodności (AAA),

Kryteria sukcesu WCAG 2.1

1.3.4 Orientacja (AA)

Zawartość nie ogranicza swojego widoku i działania do jednej orientacji wyświetlania, takiej jak pionowa lub pozioma, chyba że określona orientacja wyświetlania jest niezbędna.

1.3.5 Określenie pożądanej wartości (AA)

Cel każdego pola zbierającego informacje o użytkowniku może być programowo określony, gdy:

 • Pole zbierające dane służy celowi określonemu w sekcji Przeznaczenie pól danych w komponentach interfejsu użytkownika; oraz

 • Treść jest implementowana za pomocą technologii obsługującej określanie w polach formularza typu oczekiwanych danych.

1.3.6 Określenie przeznaczenia (AAA)

W treściach zaimplementowanych przy użyciu języków znaczników przeznaczenie komponentów interfejsu użytkownika, ikon i regionów może zostać określone programowo.

1.4.10 Dopasowanie do ekranu (AA)

Treść może być prezentowana bez utraty informacji lub funkcjonalności, bez konieczności przewijania w dwóch wymiarach dla:

 • Pionowego przewijania zawartości o szerokości odpowiadającej 320 pikselom CSS;
 • Poziomego przewijania zawartości na wysokości odpowiadającej 256 pikselom CSSS.

Wyjątkiem są te części treści, które wymagają dwuwymiarowego układu ze względu na sposób używania lub znaczenie.

Uwaga: 320 pikseli CSS odpowiada szerokości początkowej rzutni o szerokości 1280 pikseli CSS przy powiększeniu 400%. W przypadku treści internetowych zaprojektowanych do przewijania w poziomie (np. z tekstem pionowym) 256 pikseli CSS odpowiada wysokości początkowej rzutni 1024px przy powiększeniu 400%.

Uwaga: Przykładami treści wymagających dwuwymiarowego układu graficznego są obrazy, mapy, diagramy, wideo, gry, prezentacje, tabele danych i interfejsy, w których konieczne jest utrzymywanie pasków narzędzi w widoku podczas manipulowania treścią.

1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych (AA)

Wizualna prezentacja następujących elementów ma współczynnik kontrastu co najmniej 3: 1 względem sąsiednich kolorów.

 • Elementy interfejsu użytkownika: Informacje wizualne wymagane do identyfikacji komponentów i stanów interfejsu użytkownika, z wyjątkiem nieaktywnych składników lub gdy wygląd komponentu jest określony przez agenta użytkownika i nie jest modyfikowany przez autora;
 • Obiekty graficzne: Części grafiki wymagane do zrozumienia treści, z wyjątkiem sytuacji, gdy konkretna prezentacja grafiki ma zasadnicze znaczenie dla przekazywanych informacji.

1.4.12 Odstępy w tekście (AA)

W treści zaimplementowanej przy użyciu języków znaczników, które obsługują poniższe właściwości stylu tekstowego, nie następuje utrata treści lub funkcjonalności przez ustawienie wszystkich następujących elementów i przez zmianę żadnej innej właściwości stylu.

 • Wysokość linii (odstęp między wierszami) do co najmniej 1,5-krotności rozmiaru czcionki;
 • Rozstaw następujących akapitów co najmniej 2 razy większy od rozmiaru czcionki;
 • Odstępy między literami (tracking) do co najmniej 0,12-krotności rozmiaru czcionki;
 • Odstępy między wyrazami do co najmniej 0,16 wielkości czcionki.

Wyjątek: Języki naturalne i skrypty, które nie wykorzystują jednej lub więcej z tych właściwości stylu tekstowego w tekście pisanym, mogą być zgodne przy użyciu tylko tych właściwości, które istnieją dla tej kombinacji języka i skryptu.

1.4.13 Treść spod kursora lub fokusa(AA)

Tam, gdzie odbieranie, a następnie usuwanie wskaźnika myszy lub fokusa klawiatury powoduje wyświetlenie dodatkowej zawartości, a następnie jej ukrycie, prawdziwe są poniższe stwierdzenia:

 • Odrzucone: Dostępny jest mechanizm umożliwiający odrzucenie dodatkowej zawartości bez przesuwania wskaźnika myszy lub koncentracji na klawiaturze, chyba że dodatkowa treść przekazuje błąd wejściowy lub nie przesłania ani nie zastępuje innej zawartości;
 • Wskazywane: Jeśli wskaźnik myszy (hover) może wyzwolić dodatkową zawartość, wówczas wskaźnik może zostać przeniesiony na dodatkową zawartość bez znikania dodatkowej zawartości;
 • Trwałe: Dodatkowa treść pozostaje widoczna do momentu usunięcia wyzwalacza aktywacji lub fokusa, użytkownik odrzuca go lub jego informacje nie są już ważne.

Wyjątek: Wizualna prezentacja dodatkowej zawartości jest kontrolowana przez agenta użytkownika i nie jest modyfikowana przez autora.

Uwaga: Przykłady dodatkowej zawartości kontrolowanej przez agenta użytkownika obejmują podpowiedzi przeglądarki utworzone przy użyciu atrybutu HTML title.

Uwaga: Niestandardowe podpowiedzi, podmenu i inne niemodalne wyskakujące okienka wyświetlane w dymku i fokusie to przykłady dodatkowej treści objętej tym kryterium.

2.1.4 Skróty klawiaturowe (A)

Jeśli skrót klawiaturowy jest zaimplementowany w treści przy użyciu tylko litery (w tym wielkich i małych liter), znaków interpunkcyjnych, liczbowych lub symboli, to przynajmniej jedno z poniższych jest prawdziwe:

 • Wyłączanie: Dostępny jest mechanizm wyłączania skrótu;
 • Mapowanie: Dostępny jest mechanizm zmiany mapowania skrótu w celu użycia jednego lub więcej niedrukowalnych znaków klawiatury (np. Ctrl, Alt, itp.);
 • Aktywny tylko po otrzymaniu fokusa: Skrót klawiaturowy dla komponentu interfejsu użytkownika jest aktywny tylko wtedy, gdy ten składnik ma fokus.

2.2.6 Ostrzeżenie o limicie czasu (AAA)

Użytkownicy muszą być ostrzeżeni o limicie czasu bezczynności użytkownika, którego przekroczenie mogłoby spowodować utratę danych, chyba że dane te są przechowywane przez ponad 20 godzin, gdy uczestnik nie podejmie żadnych działań.

Uwaga. Przepisy dotyczące prywatności mogą wymagać wyraźnej zgody użytkownika przed uwierzytelnieniem tożsamości użytkownika i zachowaniem danych użytkownika. W przypadkach, gdy użytkownik jest nieletni, wyraźna zgoda może nie być wymagana w większości jurysdykcji, krajów lub regionów. Przy rozważaniu ochrony danych jako podejścia do spełnienia tego kryterium sukcesu zaleca się konsultacje ze specjalistami ds. prywatności i radcą prawnym.

2.3.3 Animacja po interakcji (AAA)

Animacja ruchu wyzwalana przez interakcję może być wyłączona, chyba że animacja jest istotna dla funkcjonalności lub przekazywanych informacji.

2.5.1 Gesty wskazujące (A)

Cała funkcjonalność wykorzystująca gesty wielopunktowe lub oparte na ścieżkach do obsługi może być obsługiwana za pomocą pojedynczego wskaźnika bez gestu opartego na ścieżce, chyba że niezbędny jest gest wielopunktowy lub oparty na ścieżce.

Uwaga: Ten wymóg dotyczy treści internetowych, które interpretują działania wskaźnika (tj. nie dotyczy to działań wymaganych do obsługi agenta użytkownika lub technologii wspomagającej).

2.5.2 Anulowanie wskazania (A)

W przypadku funkcji, które można obsługiwać za pomocą pojedynczego wskazania, co najmniej jedno z poniższych jest prawdziwe:

 • Brak zdarzenia down: Zdarzenie down nie jest wykorzystywane do wykonywania jakiejkolwiek części funkcji;
 • Przerwij lub cofnij: Ukończenie funkcji odbywa się na zdarzeniu up i dostępny jest mechanizm do przerwania funkcji przed jej zakończeniem lub cofnięcia funkcji po jej zakończeniu;
 • Odwrócenie zdarzenia up: Zdarzenie up odwraca każdy wynik poprzedniego zdarzenia down;
 • Istotny: Niezbędne jest ukończenie funkcji w zdarzeniu down.

Uwaga: Funkcje emulujące naciśnięcie klawiszy klawiatury lub klawiatury numerycznej są uważane za niezbędne.

Uwaga: Ten wymóg dotyczy treści internetowych, które interpretują działania wskaźnika (tj. Nie dotyczy to działań wymaganych do obsługi agenta użytkownika lub technologii wspomagającej)

2.5.3 Etykieta w nazwie (A)

W przypadku komponentów interfejsu użytkownika z etykietami zawierającymi tekst lub obrazy tekstu, nazwa zawiera tekst, który jest prezentowany wizualnie.

Uwaga: Najlepszą praktyką jest posiadanie tekstu etykiety na początku nazwy.

2.5.4 Aktywowanie ruchem (A)

Funkcjonalność, którą można obsługiwać za pomocą ruchu urządzenia lub ruchu użytkownika, można również obsługiwać za pomocą elementów interfejsu użytkownika, a reagowanie na ruch można wyłączyć, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

 • Obsługiwany interfejs: Ruch służy do obsługi funkcjonalności poprzez interfejs obsługiwany przez dostępność ;
 • Istotny: Ruch jest niezbędny dla funkcji, a to spowodowałoby unieważnienie działania.

2.5.5 Rozmiar celu (AAA)

Rozmiar celu wskaźnika dla wprowadzanych danych wynosi co najmniej 44 na 44 piksele CSS, chyba że:

 • Odpowiednik: Cel jest dostępny za pośrednictwem równoważnego łącza lub kontroli na tej samej stronie, która ma co najmniej 44 na 44 piksele CSS;
 • Śródliniowe: Cel znajduje się w zdaniu lub bloku tekstu;
 • Kontrola programu klienckiego: Rozmiar obiektu docelowego jest określony przez proram kliencki (przeglądarkę) i nie jest modyfikowany przez autora;
 • Istotny: Szczególna prezentacja celu ma zasadnicze znaczenie dla przekazywanych informacji.

2.5.6 Mechanizmy równoczesnego wprowadzania danych (AAA)

Treści internetowe nie ograniczają możliwości korzystania z modalności wejściowych dostępnych na platformie, z wyjątkiem sytuacji, w których ograniczenie jest niezbędne, wymagane do zapewnienia bezpieczeństwa treści lub wymagane do przestrzegania ustawień użytkownika.

4.1.3 Komunikaty o stanie (AA)

W treści zaimplementowanej przy użyciu języków znaczników komunikaty o stanie mogą być programowo określane poprzez rolę lub właściwości, dzięki czemu mogą być prezentowane użytkownikowi za pomocą technologii wspomagających bez uzyskiwania ostrości.

 

Nieoficjalne tłumaczenie nowych kryteriów sukcesu dla WCAG 2.1 przygotował Stefan Wajda.

 

© 2024 DostepnaStrona.pl
Zamknij menu mobilne

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.

Wróć na początek strony